One thought on “Niebiznesowe rzecznictwo

  1. Słownik PWN określa mianem biznesu przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne przynoszące zysk. Można więc przyjąć, że niebiznesowy model organizacji pozarządowych opiera się na dążeniu do osiągnięcia celów wyższych (społecznie użytecznych) a nie generowaniem dochodu. Dobrze przemyślane projekty społeczne powinny uwzględniać trwałość osiągniętego efektu (Impact). Jakże często wydaje się ona umykać w bezrefleksyjnych ewaluacjach opartych na zamkniętych w tabelkach Excela wskaźnikach. Jeżeli odejdziemy od prostego powiązania myślowego zysku ze sprawozdaniem finansowym, dążeniem do tego żeby różnica między całkowitymi przychodami a całkowitymi poniesionymi kosztami była jak najwyższa, to nie można jednak odejść od biznesowego sposobu myślenia o prowadzonych działaniach.
    NGOsy, mimo, że pozarządowe to są to jednak organizacje. Według Kotarbińskiego organizacja to takie współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości ( T. Kotarbiński, Hasło dobrej roboty, Warszawa 1975. A ta całość powinna zmierzać do osiągnięcia określonego celu, realizować wyznaczoną misję. Strategia organizacji pozarządowych może zakładać realizację celów operacyjnych, cząstkowych, osiąganych np. przez realizację projektów. Projektów rozumianych jako narzędzie, a nie główny cel organizacji.
    Jednak nawet, jeżeli organizacja pozarządowa nie realizuje np. projektów unijnych, to nie powinna być jej obca prakseologia, teoria sprawnego działania. Użyteczność prowadzonych działań, ich przydatność, celowość i sprawność, nie powinna być poświęcana na ołtarzu niedookreślonej wzniosłości. Skuteczności i gospodarności (oszczędne i wydajne operowania posiadanymi zasobami miejsca, czasu, materiału, narzędzi i energii) to nie przywilej biznesu. To standard zarządzania czymkolwiek. Zarządzanie to przecież „decydowanie o tym, co należy zrobić, a następnie realizowanie tego dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów”(M. Armstrong, „Jak być lepszym menedżerem”, Warszawa 1997). Przedstawiciel nurtu nurtu administracyjny zamykają zarządzanie w haśle ideę POSDCORB (PLANNING, ORGANIZING, STAFFING, DIRECTING, CO – ORDIONATING, REPORTING i BUDGETING -planowanie, organizowanie, dobór personelu, rozkazodawstwo, koordynację, sprawozdawczość i budżetowanie).Te procesy powinny być dobrze znane również organizacjom pozarządowym.
    Niebiznesowy nie znaczy nieudolny.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Ładowanie